Petroto Sea View Villas - Villa

 
Popular Travel Destinations

Recently Reviewed Hotels Around Rhodes

Petroto Sea View Villas Rhodes

Petroto Sea View Villas

Official Contact Details - Petroto Sea View Villas

Phone: 0030 22410 63192 Fax: 0030 2241060017

Welcome to the ideal location for quiet and relaxing holidays where you can enjoy sunshine, the sea and the warm Greek hospitality and culture

 • Price from 90 EUR / Day
 • Capacity up to 5 people
 • 2 bedrooms & 1 bathroom
contact owner button

Photos

(click on a photo to view it)

Last updated: 10/28/2009

This is your property ?

Overview

Petroto Sea view Traditional Villas, located in the southern part of Rhodes island, in Kiotari beach, on a small hill is situated 370 meters from the beach and has a fabulous panoramic view to the never-ending blue of the Aegean Sea. Apart from the breathtaking sea-view, it gives our guests total privacy since each villa is built separately from each other. They have individual private porches, private parking space and also a swimming pool. This property is ideal for couples as well as for families with children. We have smaller sea view traditional villas and more spacious family villas and also more economic accommodation being a one seaside bungalow apartment with big private porches. All villas are completely furnished, fully equipped with all necessary utensils and material and also decorated with elements based on the traditional lifestyle of Rhodes island. During your stay at Petroto villas in Rhodes you may enjoy further activities such as walking, riding a bicycle, water sports (windsurfing) and a small walk in the forest.Prices & deals

Lowest Daily Price:
90 EUR
Highest Daily Price:
180 EUR
Lowest Weekly Price:
630 EUR
Highest Weekly Price:
1250 EUR
Cleaning fee:
N/A
Charging Method:
Payment Types:
 • No Cash
 • No Credit Card
 • No Cheque
 • No Travellers cheque
 • No Paypal
 • No Wire Transfer

Location & area

Κιοτάρι παραλία βρίσκεται στην κραυγή του νησιού της Ρόδου και 60 χιλιόμετρα από την πόλη και την παλιά πόλη. 65 χλμ. από το αεροδρόμιο, 17 χλμ από την ιστορική πόλη της Λίνδου και την περίφημη Ακρόπολη και μόνο 30 χλμ. από Prassonisi το οποίο φημίζεται για ιστιοσανίδα και άλλα θαλάσσια σπορ. Κιοτάρι είναι πλούσια και παραδοσιακή περιοχή της παραλίας είναι διάσημη για τη μεγάλη του, ποικιλία από βότσαλο και άμμο παραλία παραλίες, τα κρυστάλλινα νερά. Εδώ θα βρείτε μερικά τοπικά εστιατόρια, ταβέρνες και σούπερ μάρκετ σε μικρή απόσταση με τα πόδια. Όλες οι απαιτήσεις των διακοπών σας σε μια ήσυχη περιοχή. Ώστε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την ειρήνη, ησυχία και την τυπική ελληνική φιλοξενία. Κιοτάρι είναι ένα καλό μέρος για να εξερευνήσετε το υπόλοιπο αυτού του όμορφου νησιού. Πήγαινε με τα πόδια στα βουνά, επισκεφθείτε τα ιστορικά μνημεία και monasteryï ¿½ s όπου θα έχετε την δυνατότητα να λάβει όλα τα νησιά Ρόδο φυσικές ομορφιές και τις μυρωδιές των αγριολούλουδων και οι αγέλες

Address:
01 Kiotari Beach, 85109, Rhodes, Greece
Accommodation located in:
30 km from prassonisi which is famous for its wind surfing, near biking trails, near fishing area, near historical interest, near the beach, near walking trails, near water sports, village!

Amenities & services

ÊÜèå óðßôé Ý÷åé ôç äéêÞ ôïõ âåñÜíôá ìå ðÝñãêïëá, üðïõ ïé åðéóêÝðôåò ìðïñïýí áðëÜ íá ÷áëáñþóåôå êáé íá áðïëáýóåôå ôç ìáãåõôéêÞ èÝá óôç èÜëáóóá Þ ôá äÝíäñá ôïõ êÞðïõ ìáò. Ïé ðåëÜôåò ìáò ìðïñïýí íá ðåñÜóïõí ôï ÷ñüíï ôïõò êáé ôç öñïíôßäá ôïõ êÞðïõ êáé åðùöåëïýíôáé áðü ôá ðñïúüíôá ôçò. ÕðÜñ÷åé åðßóçò ìéá ðéóßíá ãéá üëïõò ôïõò åðéóêÝðôåò ìáò ãéá ôéò æåóôÝò ìÝñåò ôïõ êáëïêáéñéïý. Óôéò åãêáôáóôÜóåéò ìáò õðÜñ÷åé åðßóçò Ýíá ðáñáäïóéáêü öïýñíï êáé øçóôáñéÜ êáèþò êáé éäéùôéêü ÷þñï óôÜèìåõóçò. ÊáôÜ ôçí ðáñáìïíÞ óáò óôï Ðåôñùôü âßëåò ìðïñåßôå íá áðïëáýóåôå ðåñáéôÝñù äñáóôçñéüôçôåò üðùò ðåñðÜôçìá, ðïäÞëáôï, èáëÜóóéá óðïñ êáé ìéá ìéêñÞ îåíÜãçóç óôï äÜóïò.

# of Units: 2... and each unit includes:

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Single beds: 2
 • Double beds: 1
 • Baby cots: 1
 • Single sofa beds: 1
 • Double sofa beds: 0

Bathroom

 • Yes Towels:
 • Yes Bath:
 • Yes Hair Drier:
 • Yes Shower:

Extras

 • No DVD Player:
 • Yes Fax:
 • Yes Washing Machine:
 • Yes Work Desk:
 • Yes Bed Sheets:
 • Yes Bikes:
 • Yes Cable/Satelite TV:
 • No Internet Broadband:
 • No Internet Dial Up:
 • Yes Ironing Board:
 • No Library:
 • No Stereo/Radio System:
 • Yes Telephone:

Extraservice

 • No 24h Concierge:
 • No Tours & Excursions:
 • No Butler Service:
 • No House Chef:
 • No Local Guides:
 • Yes Local Transportation:

Kitchen

 • No Microwave:
 • Yes Oven:
 • Yes American Kitchen:
 • Yes Fridge & Freezer:
 • Yes Crockery & Utensils:
 • No Dish Washer:

Living room

 • Yes Fireplace:
 • Yes Sofa Bed:
 • Yes Table & Chairs:

Outside

 • No Tennis Court:
 • Yes Terrace:
 • Yes Parking:
 • No Pets Welcome:
 • No Private Beach:
 • Yes Barbecue:
 • Yes Garden:
 • No Sauna:
 • No Shared Bathroom:
 • No Spa / Jacuzzi:
 • No Lift / Elevator:
 • Yes Swimming Pool:
 • No Disabled Facilities:

Rooms

 • No DVD/Music Collection:
 • Yes Air Conditioning:
 • No Ensuite Bathroom:
 • Yes Balcony:
 • Yes Safe:
 • Yes Sea View:
 • Yes Central Heating:
 • No City View:
 • No Daily Cleaning:

Additional information

Board Basis:
Accommodation Only
Welcome pack:
Áíõðïìïíïýìå íá óáò êáëùóïñßóïõìå óôï âßëåò Ðåôñùôü-ÐáñáäïóéáêÜ Óðßôéá êáé ãéá óáò íá æÞóåôå ôçí åëëçíéêÞ öéëïîåíßá.
Breakfast:
No
Lunch:
No
Diner:
No
Traveller

Review - Petroto Sea View Villas